1. Toepassingsgebied
    Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Who’s afraid of red yellow and blue en de klant gesloten wordt.

Who’s afraid of red yellow and blue behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van Who’s afraid of red yellow and blue leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Who’s afraid of red yellow and blue behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

  1. Bedrijfsgegevens


Who’s afraid of red yellow and blue is een zaak van Nena Shaw met zetel te Antwerpen. Het correspondentieadres is: Koolkaai 3 2000 Antwerpen

BTWnr: 0701.893.681

  1. Workshops en evenementen


Who’s afraid of red yellow and blue organiseert creatieve workshops en evenementen. De inhoud van de workshops en evenementen wordt beschreven op de website (www.whosafraid.be)

De duur van de workshop of evenement is afhankelijk van het type. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Voor workshops geldt een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

Deze informatie wordt per workshop toegelicht.

  1. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst


Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop of evenement, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop.

Who’s afraid of red yellow and blue en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Who’s afraid of red yellow and blue hiervoor als een vermoeden van bewijs.

  1. Annulatie / afgelasten


Indien de klant zich voor een workshop of evenement heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail (nena@whosafraid.be).

Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Who’s afraid of red yellow and blue.

Bij annulering tot uiterlijk 3 weken (21 dagen) voor de workshop of evenement, wordt de betaling teruggestort. Wanneer de workshop over meer dan 1 dag gespreid wordt, geldt als uiterlijke datum om te annuleren 3 weken (21 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie.

Bij annulering binnen de termijn van 3 weken (21 dagen) voor de aanvang van een workshop of evenement gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Who’s afraid of red yellow and blue behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen


Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

Who’s afraid of red yellow and blue behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact, kredietkaart of contant.

Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

Who’s afraid of red yellow and blue is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Schade en aansprakelijkheid


Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Who’s afraid of red yellow and blue op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workhop.

Indien er tijdens een workshop of evenement schade wordt toegebracht door de klant, kan Who’s afraid of red yellow and blue de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Who’s afraid of red yellow and blue het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Auteursrechten en Copyright


Op alle teksten, foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Who’s afraid of red yellow and blue is copyright van toepassing.

Geen enkele foto of tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Who’s afraid of red yellow and blue. De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling gevel aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Who’s afraid of red yellow and blue om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.??

10. Privacy

Who’s afraid of red yellow and blue heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

Who’s afraid of red yellow and blue verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Who’s afraid of red yellow and blue.

11. Klachten
Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan Who’s afraid of red yellow and blue ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Who’s afraid of red yellow and blue en de klant zal eerst -getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

13. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

14. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.