ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Vanaf je een dienst (workshop of event) bestelt (en dus koopt) of reserveert, verklaar je de algemene voorwaarden van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue te accepteren en hiernaar te handelen.


De algemene voorwaarden / verkoopvoorwaarden

bij elke bestelling dient u de verkoopvoorwaarden te accepteren voordat je een bestelling kan plaatsen. Dat wil zeggen dat u de inhoud op deze pagina nauwkeurig heeft gelezen en goedgekeurd.


Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue:
Daarmee bedoelen we Who’s Afraid BVBA, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: BE0701893681. E: nenashaw33@gmail.com, A: Koolkaai 3, 2000 Antwerpen, en de diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


Overeenkomst:

de overeenkomst die ontstaat tussen Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en de klant door het bestellen en dus kopen (of reserveren) van diensten zoals een workshop en/of event. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als de specifieke voorwaarden die kunnen gelden bij een annulering.


Bestellingen: het bestellen en dus kopen van één van onze diensten
Diensten: alle artistieke, creatieve en kunstzinnige diensten die we aanbieden in de vorm van een workshop of event.

Workshop: een cursus of cursussen van meerdere uren gegeven in het atelier-café op de Koolkaai 3, 2000 Antwerpen. De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Event: een evenement of gebeurtenis die plaatsvindt in het atelier-café of op het plein aan de Koolkaai 3, 2000 Antwerpen. De duur van het event is afhankelijk van het type event. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Annuleren: Je kan enkel een bestelling annuleren binnen 3 kalenderdagen conform Artikel 3. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.

Schorsing: Na 3 dagen kan de bestelling enkel geschorst worden conform Artikel 3. Schorsingen worden niet geaccepteerd via telefoon.

Producten: alle materialen die nodig zijn om een workshop of event te voltooien (zoals penselen, verf, canvassen, prints, etc. Maar ook voedsel en drank voor een event) en de materialen zoals de geschenkbon en de workshop voor thuis.
ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN


a. Dienst afgelasten

Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue behoudt zich het recht om een dienst te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt de waarde van de bestelling in euro’s teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een dienst kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.


b. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de diensten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De betaling gebeurt door middel van Bancontact, kredietkaart of Ideal. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.


c. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de dienst.

In geval van schadeaanspraken naar Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.


d. Overmacht

Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege te ontbinden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.


e. Persoonsgegevens

Vanaf je een dienst (workshop of event) bestelt of reserveert, worden de door uzelf ingegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken met als doel: enkel voor intern gebruik en om de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. Zowel via e-mail (de nieuwsbrief) als via de WhatsApp-groep van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. LET WEL: Vooraleer we uw telefoonnummer gebruiken in de WhatsApp-groep vragen we expliciet en persoonlijk uw toestemming. U vind hier het privacybeleid van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


f. Privacy

Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. U vind hier het privacybeleid van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.

 

g. Klachten

Klachten met betrekking tot een dienst, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de dienst aan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue ter kennis worden gebracht (via e-mail nenashaw33@gmail.com of per aangetekend schrijven naar Koolkaai3, 2000 Antwerpen). In geval van geschillen tussen Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

 

h. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele specifieke voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldige.

 

i. Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of specifieke voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of specifieke voorwaarden voortvloeit.

 

j. Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
ARTIKEL 3: SPECIFIEKE VOORWAARDEN DIENST BESTELLEN OF ANNULEREN

a. Je kunt een dienst bestellen bij Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue op de volgende manieren: 

 1. Op de website door het bestellen via de webwinkel; of 
 2. Via de emails: nenashaw33@gmail.com en/of nena@whosafraid.be; of 
 3. Via het telefoonnummer 03 326 81 46  (zie voorwaarden Artikel 3.g.)


Wanneer de klant een dienst bestelt, wordt deze meteen doorverwezen naar een betalingsmodule. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail. De bestelling is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue hiervoor als een vermoeden van bewijs. 


b. Indien je bestelt via de website of email heb je het recht om binnen 3 kalenderdagen na de dag van de bestelling zonder opgave van redenen af te zien van je bestelling. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in Artikel 3c. Deze bedenktijd geldt niet voor een bestelling via telefoon.


c. Je kunt je bestelling annuleren binnen de 3 kalenderdagen op verschillende manieren. Dit kan je doen via de contactpagina op de website, per e-mail en per brief naar Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.


d. Bij annulering na 3 kalenderdagen bedenktijd gebeurt geen terugbetaling. Heb je een medische redenen waardoor het onmogelijk is om de bestelde dienst te voltooien, zie Artikel 4. Bij overlijden of ernstige ziekte zie Artikel 5.


e. Indien de klant een dienst heeft bestelt, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail nena@whosafraid.be. Dit is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. Als de klant niet aanwezig kan zijn, gebeurt geen terugbetaling. De klant kan echter wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen.


e. Indien de klant niet aanwezig is op de dienst zonder verwittiging, gebeurt geen terugbetaling.


f. Indien je een dienst bij Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue bestelt en deze wil annuleren volgens Artikel 3.c., kunnen wij een eenmalige administratieve bijdrage van 5 euro in rekening brengen.


g. Indien je niet bestelt via de website dan kunnen wij, afhankelijk van de dienst, een voorschot vragen van bv. 50%. Zolang dit voorschot niet is voldaan, geldt er geen overeenkomst. Indien het voorschot wel is voldaan start de overeenkomst op de datum van de storting op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, alsook 3 kalenderdagen bedenktijd. Als je na de 3 kalenderdagen annuleert is het voorschot niet terugbetaalbaar. Annuleringen worden niet geaccepteerd via telefoon.ARTIKEL 4: SPECIFIEKE VOORWAARDEN SCHORSING WEGENS MEDISCHE REDENEN

a. We hopen natuurlijk dat je in goede gezondheid blijft, maar sommige dingen kan je niet voorzien. Daarom mag je bij alle bestellingen van diensten gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je bestelling om medische redenen waardoor het onmogelijk is om de dienst te voltooien, en op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

 • de bestelling kan enkel worden geschorst na ontvangst door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue van een geldig medisch attest (via e-mail nenashaw33@gmail.com of per aangetekend schrijven naar Koolkaai3, 2000 Antwerpen) dat aangeeft dat je tijdelijk geen van onze diensten kan volgen; 
 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en niet met terugwerkende kracht; 
 • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest; 
 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
 • we kijken samen met jou naar een nieuwe datum om de dienst te voltooien;
 • indien we niet onmiddellijk een datum vinden, krijg je een tegoedbon overeenkomstig de waarde van de bestelling;
 • voor de verwerking van de schorsing voldoe je aan een eenmalige administratieve bijdrage van 5 euro. 


b. Alle andere dan in artikel 4.a genoemde wijzen van schorsing door jou, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen is of zijn de bestelling(en) niet terugbetaalbaar.
ARTIKEL 5: SPECIFIEKE VOORWAARDEN ANNULEREN WEGENS OVERLIJDEN OF ERNSTIGE ZIEKTE

a. Bij het overlijden van een direct familielid binnen de 28 dagen van een bestelde dienst kan je een restitutieaanvraag indienen. Alsook kan je een restitutieaanvraag indienen bij een ernstige ziekte.


b. Indien je een recent overlijdensakte van een direct familielid voorlegt, zal Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue het volledig bedrag terugstorten per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van de overlijdensakte (via e-mail nenashaw33@gmail.com of per post naar Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue) waarbij je het volgende moet vermelden: de datum van het overlijden, de relatie tot de overledene en de volgende gegevens: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting.


c. Indien je een medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat je niet meer aan een bestelde dienst kan deelnemen voor een periode van minstens 3 maanden na de datum van het attest, zal Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue het volledig bedrag terugstorten per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail nenashaw33@gmail.com of per post naar Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue) en de volgende gegevens: je naam, het bestelnummer en je rekeningnummer voor terugstorting.


d. Alle andere dan in artikel 5.b., 5.c., genoemde wijzen van annulering door jou, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen is of zijn de bestelling(en) niet terugbetaalbaar.

Privacybeleid


Waarom de privacy van onze klanten voor Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue belangrijk is

Het recht op privacy is van groot belang voor Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. Wanneer u uw persoonlijke gegevens doorgeeft aan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue stelt u vertrouwen in het vermogen van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue om verantwoordelijk om te gaan met de privacy van uw gegevens.


Verzamelen van persoonsgegevens

Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue verzamelt persoonsgegevens via de website www.whosafraid.be. Deze persoonsgegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik; de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. Zowel via e-mail (o.a. de nieuwsbrief) als via de WhatsApp-groep van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


Persoonsgegevens via inschrijving nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de laatste nieuwtjes van Atelier-Café - Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, hebt u de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Dit kan u zelf doen via deze LINK of het gebeurt automatisch bij aankoop of reservering van een dienst (workshop of event, zie Artikel 2.e. Bij het inschrijven op de nieuwsbrief vragen wij uw naam, voornaam en e-mailadres. Onze partner voor het verzamelen en beheren van onze nieuwsbrieven is MailChimp. MailChimp verbindt zicht ertoe om conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van MailChimp.


Persoonsgegevens via inschrijving workshop of event

Indien u wenst deel te nemen aan een workshop of event, moet u zich inschrijven op de workshop of event en de bijhorende betaling hiervoor uitvoeren. Tijdens de afrekening van de betaling vragen wij u om volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Met als belangrijkste doel om u te contacteren indien dit nodig is, bv. wegens afgelasting van het event of workshop. Maar ook om uw email-adres te gebruiken voor de nieuwsbrief van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue en om — na uitdrukkelijke toesteming van de klant, we vragen het u expleciet en persoonlijk — uw telefoonnummer toe te voegen in de WhatsApp-groep van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue dit met als doel om u via de nieuwsbrief en WhatsApp-groep enkel de laatste nieuwtjes, updates en promoties van workshops en events aan te bieden. U kan zich te allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief, en u kan te allen tijde de WhatsApp-groep meteen verlaten. De bovenvermelde persoonsgegevens worden bewaard in een webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij one.com, in de EU. one.com verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van one.com.


Cookies op onze website

Op de website www.whosafraid.be verzamelen wij enkele gegevens via cookies. We gebruiken deze cookies om de website soepel te laten draaien. Deze gegevens bieden ons meer inzicht in het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen of bevatten geen persoonlijke gegevens en verwijderen zich wanneer u uw browser sluit.


Analyse van onze website

Via Facebook Pixel analyseren wij de website www.whosafraid.be. Deze cookies bezorgen ons meer inzicht betreft het gebruik en functionaliteit van de website. Facebook verbindt zich ertoe conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van Facebook.


Het delen van uw persoonsgegevens

Zoals eerder aangegeven gebruikt Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue uw persoonsgegevens enkel intern. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. 


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 (vijf) jaar. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is verplicht om alle administratie gedurende deze periode te bewaren omwille van administratieve, wettelijke en beveiligingsdoeleinden. — Uw persoonsgegevens die u zelf ingeeft bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden bewaard op de databases van MailChimp. MailChimp verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vindt hier de privacy statement van MailChimp. — Persoonsgegevens die u zelf ingeeft op website www.whosafraid.be worden bewaard in een webhostingdatabase. Deze database bevindt zich bij one.com, in de EU. one.com verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van one.com. — Nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw telefoonnummer te gebruiken voor de WhatsApp-groep van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, zal uw nummer worden bewaard in de database van WhatsApp. WhatsApp verbindt zich ertoe om conform de GDPR te werken. U vind hier het privacybeleid van WhatsApp.


Beveiligen van uw persoonsgegevens

Alle onze partners staan in voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zij voorzien databases van de nodige encryptie, treffen beveiligingsmaatregelen op hardware niveau en hebben tevens een beveiligingsbeleid in verband met toegang tot hun locaties.


Procedure datalek

Indien er zich een datalek of diefstal van data voordoet, verwittigt Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue onderstaande instanties om zo het lek en/of de diefstal te beperken.

 • Politie
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • De desbetreffende partner waar de data opgeslagen stond
 • De gedupeerden

Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue zal bij een datalek of diefstal van data de nodige maatregelen treffen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Vermits Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue slechts over beperkte persoonsgegevens beschikt (naam, voornaam, emailadres, adres en telefoonnummer), is het melden binnen de 72 uur bij Gegevensbeschermingsautoriteit niet verplicht.


Recht op verwijdering
Who's Afraid of Red, Yellow & Blue garandeert het recht op verwijdering van persoonsgegevens. Onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Who's Afraid of Red, Yellow & Blue.


Uw rechten over uw persoonsgegevens

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. U hebt steeds het recht tot inzage in uw persoonsgegevens. Op eenvoudige aanvraag kan u via email of brief (E: nenashaw33@gmail.com, A: Koolkaai 3, 2000 Antwerpen) inzicht krijgen in uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen hebt betreft de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, dan kan u dat doen via het telefoonnummer 03/326 81 46

ALGEMENE VOORWAARDEN voor deelname aan evenementen (zoals mART, Cristal Palace, e.a.)


a. Toepassing

• Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing bij deelname aan de evenementen van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. Door uzelf schriftelijk of per mail aan te melden bij Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, gaat u akkoord met de AV waarbij u een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. De AV zijn van kracht en behelzen de contractuele overeenkomst met de deelnemer. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue levert haar diensten en producten uitsluitend aan natuurlijke personen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen of aan tevullen door publicatie van de gewijzigde AV op de website. Wijzigingen van de AV gelden met onmiddellijke ingang. Deelnemers zullen via een mailing of via een boodschap op de website worden geattendeerd op wijzigingen van de AV. De gewijzigde AV zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een geregistreerde deelnemer niet instemt met de wijziging van de AV, kan de geregistreerde deelnemer de registratie (doen) beëindigen. Na een termijn van een maand nabekendmaking van de wijziging van de AV wordt de deelnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

b. Inschrijvingen
• Aanmeldingen of inschrijvingen dienen altijd te worden gedaan via de instructies op onze online aanmeldingsformulieren. Enig recht op een deelname wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant. Deze bevestiging wordt altijd direct verzonden per mail zodra u de aanmelding voor inschrijving heeft verzonden. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan, ook na bevestiging, besluiten om uw aanmelding te weigeren wegens conflict
exclusiviteit, doublures of niet passend binnen de thema’s.

• De deelname aan een event (zoals mART, Cristal Palace, e.a.) is definitief zodra het verschuldigde bedrag voor het geboekte evenement op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag of borg niet op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is bijgeschreven, heeft Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue het recht uw inschrijving af te wijzen.

c. Annulering
• Annuleren van een inschrijving dient altijd schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Kosten bij annulering: 1 maand voor evenementdatum: 50% van het verschuligde bedrag en 14 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.

• U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement (zie tijdstip op uw toewijzing) aanwezig te zijn, indien u na deze tijd niet aanwezig bent, kunt u geen aanspraak meer maken op bv. een standplaats. U blijft het bedrag verschuldigd en het bedrag wordt niet teruggestort of verrekend met een volgend evenement. Een eventuele borg zal per direct worden verrekend.


d. Voorwaarden standplaats

• U dient de standplaats te bezetten totdat het evenement afgelopen is volgens de aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag het evenement niet eerder verlaten!

• U dient op het evenement producten te verkopen welke u bij uw inschrijving heeft vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen, dient u dit van te voren met Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue te overleggen. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet op uw inschrijving zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan.

• Het is doorgaans niet mogelijk uw auto en/of aanhanger achter de standplaats te parkeren. Uw auto dient uiterlijk een half uur voor aanvang van het evenement van het evenemententerrein weg te zijn, mits anders overlegt.

• Indien u stroom nodig heeft, dient u dit vooraf aan te vragen bij inschrijving. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer en rubberen matten om de kabels af te dekken. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

• Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement, mits anders overlegt.

• Vanaf het moment dat u de standplaats in gebruik neemt tot het moment dat het evenement is afgelopen valt de verantwoordelijkheid van de standplaats voor de deelnemer/huurder. Dit houdt o.a. in dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van bv. een kraam, een partytent of ander materiaal ten tijde van het geheel evenement. Indien uw materiaal gedurende het evenement door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de standplaats of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Zorgt u er dus altijd voor dat u materialen meeneemt (o.a. spanbanden en gewichten) om uw materiaal goed te verankeren.

• Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Extra materialen (zoals planken, balken en schragen, verlichting) dient u zelf voor te zorgen.

• Het is verboden om standplaatsen aan derden te (onder)verhuren zonder toestemming van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.

• U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden in welke vorm ook, dan worden als nog opruimkosten in rekening gebracht.

• Deelnemers in de foodsector dienen zich strikt te houden aan de voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweereisen. Bovendien bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
• Alleenrecht voor de verkoop van een bepaald artikel kan niet worden verleend.

• Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


e. Aansprakelijkheid

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat het evenement geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld te weinig deelname of slechte weersomstandigheden heeft u geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. Deelnemers die met een borg werken wordt het inschrijfgeld in mindering gebracht van de borg.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of vernieling, of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen - indien deze is veroorzaakt door derden.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door wind, regen en onweer, in welke vorm dan ook, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel, diens bezoekers, diens materiaal.

• Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

• Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue gesloten aansprakelijkheidsverzekering.


Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan onmiddellijk de deelname eenzijdig verbreken als:

• de deelnemer zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue

• de deelnemer zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt
• de reputatie van het concept welke Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door de deelnemer (als, bijvoorbeeld blijkt dat de deelnemer zich anders heeft voorgedaan; valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele

activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij de deelnemers van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie bindend.

ALGEMENE VOORWAARDEN voor Creatief in Frankrijk - schilderen én beeldhouwen


a. Toepassing

• Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing bij deelname aan de evenementen van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. Door uzelf schriftelijk of per mail aan te melden bij Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue, gaat u akkoord met de AV waarbij u een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. De AV zijn van kracht en behelzen de contractuele overeenkomst met de deelnemer. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue levert haar diensten en producten uitsluitend aan natuurlijke personen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen of aan tevullen door publicatie van de gewijzigde AV op de website. Wijzigingen van de AV gelden met onmiddellijke ingang. Deelnemers zullen via een mailing of via een boodschap op de website worden geattendeerd op wijzigingen van de AV. De gewijzigde AV zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een geregistreerde deelnemer niet instemt met de wijziging van de AV, kan de geregistreerde deelnemer de registratie (doen) beëindigen. Na een termijn van een maand nabekendmaking van de wijziging van de AV wordt de deelnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

b. Inschrijvingen
• Aanmeldingen of inschrijvingen dienen altijd te worden gedaan via de instructies op onze online aanmeldingsformulieren. Enig recht op een deelname wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant. Deze bevestiging wordt altijd direct verzonden per mail zodra u de aanmelding voor inschrijving heeft verzonden. Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan, ook na bevestiging, besluiten om uw aanmelding te weigeren wegens conflict
exclusiviteit, doublures of niet passend binnen de thema’s.

• De deelname aan een vakantie zoals 'Creatief in Frankrijk' is definitief zodra het verschuldigde bedrag voor het geboekte evenement op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag of borg niet op de bankrekening van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue is bijgeschreven, heeft Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue het recht uw inschrijving af te wijzen.

c. Annulering
• Annuleren van een inschrijving dient altijd schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Kosten bij annulering: 3 maanden voor evenementdatum: 50% van het verschuligde bedrag en 2 maanden of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag.

• Het is aan te raden om een reis, ziektekosten en annuleringsverzekering met dekking voor het buitenland af te sluiten. 

d. Aansprakelijkheid

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien er officieel besloten wordt dat het evenement geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, of omstandigheden die buiten haar macht liggen, in dit geval heeft u geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

• Indien deelname aan het evenement niet kan doorgaan omdat deze volgeboekt is of te weinig deelnemers zijn heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde inschrijfgeld. 

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of vernieling, of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen - indien deze is veroorzaakt door derden.

• Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door wind, regen en onweer, in welke vorm dan ook, direct of indirect geleden door de deelnemer, diens personeel, diens bezoekers, diens materiaal.

Who's Afraid of Red Yellow & Blue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel van de cursist tijdens verblijf en cursus activiteiten. 

• Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

• Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue gesloten aansprakelijkheidsverzekering.


Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue kan onmiddellijk de deelname eenzijdig verbreken als:

• de deelnemer zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue

• de deelnemer zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt
• de reputatie van het concept welke Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door de deelnemer (als, bijvoorbeeld blijkt dat de deelnemer zich anders heeft voorgedaan; valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele

activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij de deelnemers van Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue.


Waar deze voorwaarden niet in voorzien is de uitspraak van de directie bindend.